Liittokokous

Suomen Naiskuoroliiton liittokokouksen työ- ja vaalijärjestys

Liittokokouksessa noudatetaan yhdistyslakia, Suomen Naiskuoroliitto ry:n (SNKL) sääntöjä, tätä työjärjestystä sekä yleistä kokouskäytäntöä.

Liittokokouksen ajankohta ja koolle kutsuminen

12 §

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen liittokokous pidetään edellisen liittokokouksen päättämänä aikana tai kun Liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/3 Liiton jäsenyhdistyksistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

SNKL:n säännöt 13 § 

Liittokokouksen kutsuu koolle Suomen Naiskuoroliitto ry:n hallitus vähintään yksi kuukausi (1 kk) ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla lähetettävillä kokouskutsuilla. 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.

SNKL:n säännöt 14 §

Kutsun mukana lähetetyt valtakirjat liittokokousedustajien ilmoittamista varten on toimitettava Liiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

TARKENNUKSET

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada asiansa hallituksen käsittelyyn, on se saatettava kirjallisesti Liiton hallitukselle.

Äänioikeus

SNKL:n säännöt 14 §

Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuoritusten mukaisesti.

Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä.

Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen, kuitenkin niin että Liiton hallituksen jäsen ei voi edustaa jäsenyhdistystään.

Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajohtajalla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa äänioikeus. Kannattaja- ja ainaiskannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

TARKENNUKSET

Äänioikeuden tarkistaminen

Jäsenyhdistysten äänioikeus tarkistetaan liittokokouspäivänä ennen liittokokousta siten, että jäsenyhdistyksen edustajat ilmoittautuvat kutsussa mainitussa paikassa mainittuun aikaan. Mikäli edustaja saapuu kokoukseen äänioikeuden tarkistamisen jälkeen, hänellä on kokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenyhdistyksen käytettävissä oleva äänimäärä tarkistetaan valtakirjan tarkistuksen yhteydessä.

Kokoustilaan varataan kokousedustajille ja yleisölle omat alueet.

Kokousedustajan poistuessa kokouksessa kirjataan poistumis- ja paluuajat.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Liittokokouksessa on jäsenyhdistysten virallisten edustajien lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus sääntöjen 14 §:ssä mainituilla henkilöillä.

Puheenvuorot

Kokouksen puheenjohtaja myöntää puheenvuorot ja puheenvuorot annetaan pyyntöjärjestyksessä (kokouksen varapuheenjohtaja seuraa puheenvuoropyyntöjä). Puheenvuoron tulee keskustelun aikana koskea kulloinkin käsiteltävää asiaa.

Keskustelu

Liittokokouksen asialistalle tuotavat asiat on määritelty SNKL:n säännöissä §:ssä 15.

Äänestykset

SNKL:n säännöt 14 §

Asiat ratkaistaan liittokokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole muuta määrätty.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jos yksikin edustaja sitä vaatii.


TARKENNUKSET

Tullakseen käsittelyyn ehdotus tarvitsee kannatuksen. Henkilövaaleissa kannatusta ei tarvita.

Kannatetuksi ehdotukseksi katsotaan myös Liiton hallituksen esitys tai useampaa kuin yhtä yhdistyksensä ääntä käyttävän liittokokousedustajan tekemä esitys.

Henkilövaaleissa käytetään aina lippuäänestystä.

Äänestysliput annetaan kokousedustajille heidän edustamansa yhdistyksen äänimäärän mukaisen määrän valtakirjan tarkistuksen yhteydessä.

Suljetussa lippuäänestyksessä äänestyslipussa ei saa olla muita merkintöjä kuin mitä kokouksen puheenjohtaja on kussakin äänestyksessä määrännyt käytettäväksi.

Vaalit

SNKL:n säännöt 15 §

Liittokokouksessa toimitetaan Liiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaali, Liiton taiteellisen johtajan vaali joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenten vaali.


TARKENNUKSET

Jokainen jäsenyhdistyksen edellisen vuoden maksusuorituksen mukaisesti jäsenmaksunsa maksanut toimiva jäsen on oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi yhdistyksensä ehdottamana tai henkilö itse voi asettua ehdokkaaksi, mikäli täyttää edellä mainitut ehdot.

Ehdotuksesta tulee näkyä mihin tehtävään henkilö asettuu ehdolle.

Varsinaista vaalitoimikuntaa ei ole, vaan Liiton hallitus kerää yhteen hallitukselle kokouskutsussa ilmoitettuun päivään mennessä tulleet esittelyt ehdokkaista.

Liittokokouksessa voi vielä tehdä ehdokasasetteluja ehdokkaan esittelyineen.

Ehdolla olevan henkilön toivotaan olevan läsnä liittokokouksessa.

Liittokokouksen puheenjohtaja ilmoittaa valintatilanteessa ehdokkaat kutakin henkilövalintaa tehtäessä.

Milloin ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia, todetaan heidät valituiksi. Milloin ehdokkaita on enemmän kuin valittavia henkilöitä, suoritetaan vaali.

Ääntenlaskijat kirjaavat äänestystulokset muistioon, joka tallennetaan Liiton sähköiseen arkistoon sekä arkistoidaan paperiversiona Liiton toimistoon.

Vaalin tulos kirjataan liittokokouksen pöytäkirjaan, joka tallennetaan Liiton sähköiseen arkistoon sekä arkistoidaan paperiversiona Liiton toimistoon.

Pöytäkirja toimitetaan jokaiselle jäsenyhdistykselle sähköpostilla. Lisäksi Liiton kotisivuilla liittokokouksen jälkeen henkilövalinnat ovat luettavissa.

Toimintakertomukseen kirjataan vuosittain Liiton toimielimet ja muut toimihenkilöt.

Suomen Naiskuoroliiton liittokokous 18.3.2016