Järjestön säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on Suomen Naiskuoroliitto ry, kotipaikka Helsinki ja kieli suomi. Suomen Naiskuoroliitto ry:stä (myöhemmin Liitto) voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SNKL. Englanniksi Liiton epävirallinen nimi on The Association of Finnish Femail Choirs.

TARKOITUS JA TOIMINTA


Suomen Naiskuoroliitto ry on naiskuoroyhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä ja työskennellä naiskuorolaulun edistämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto
• tekee tiedotus- ja opastustyötä rekisteröityjen jäsenyhdistystensä toiminnan tukemiseksi, kuorolaulun arvostuksen lisäämiseksi ja uusien laulajien saamiseksi kuorotoimintaan,
• järjestää kursseja, koulutustapahtumia ja tiedottaa naiskuorokentän ajankohtaisista asioista,
• hankkii uutta ohjelmistoa tilaamalla, julkaisemalla ja kustantamalla naiskuorosävellyksiä ja -sovituksia sekä järjestämällä sävellys- ja sovituskilpailuja,
• tekee ja kehittää yhteistyötä koti- ja ulkomaisten naiskuorojen, kuoroliittojen ja muiden musiikkijärjestöjen kanssa,
• järjestää valtakunnallisia musiikkitapahtumia, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia,
• tekee yksin ja yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteistyötä valtiovallan kanssa muun muassa tehden aloitteita sekä antaen ja välittäen lausuntoja.


Toimintansa tukemiseksi Liitto voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaiset luvat,
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
• järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
• hankkia varoja harjoittamalla omaa kustannus- ja julkaisutoimintaa,
• hankkia varoja myymällä huomionosoitus- ja jäsentuotteita,
• periä omakustanteisia korvauksia jäsenilleen ja muille musiikkialan toimijoille tuottamistaan välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista,
• omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa rahastoja.

JÄSENET


Liiton varsinaiseksi jäseneksi Liiton hallitus voi hyväksyä seuraavat Sulasol ry:n jäsenyhdistykset tai -yhteisöt:
• rekisteröidyt naiskuorot ja naislauluyhtyeet tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset (ry)
• julkisoikeudellisten yhteisöjen tai laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset naiskuorot ja naislauluyhtyeet
• oppilaitosten, opistojen, seurakuntien sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden naiskuorot ja naislauluyhtyeet
• ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset naiskuorot ja naislauluyhtyeet


Liiton kannattajajäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi voi Liiton hallitus hyväksyä henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai yrityksen.


Liiton kunniajäseneksi voi Liiton hallitus kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt naiskuorotoimintaa ja Liiton pyrkimyksiä.
Liiton kunniajohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi Liiton hallitus kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut Liiton taiteellisena johtajana.
Liiton kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi Liiton hallitus kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut Liiton puheenjohtajana.
Päätöksen kunniajäsenen, kunniajohtajan ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen. Liiton myöntämät kunnianosoitukset ovat ainaisia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jäsen voi erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä Liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa myös erovuodelta täysimääräisenä.


Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä. Ellei erottamispäätös ole yksimielinen, on se alistettava liittokokouksen ratkaistavaksi.

JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET


Liiton varsinaisen jäsenyhdistyksen tulee vuosittain suorittaa Liiton varsinaisen liittokokouksen määräämä, sen toimivien henkilöjäsenten lukumäärään perustuva jäsenmaksu.
Muiden kuin varsinaisten jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa Liiton varsinainen liittokokous.
Kannattaja- ja ainaiskannattajäsen suorittavat Liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämät kannattajamaksut.
Liiton kunniajäsenet, kunniajohtaja ja kunniapuheenjohtaja eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

10§

Liiton jäsenyhdistys on velvollinen vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimittamaan Liitolle omaa toimintaansa koskevat tiedot erikseen ilmoitettavassa laajuudessa.


LIITON TOIMIELIMET

11§
Liiton toimielimet ovat liittokokous, hallitus ja musiikkivaliokunta. Tarvittaessa hallitus voi nimetä työryhmiä.

LIITTOKOKOUS

12§
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Etäosallistuminen liittokokoukseen ja äänestäminen siinä on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus niin päättää. Hallitus päättää myös etäosallistumiseen käytettävistä kanavista ja muista käytännön järjestelyistä. Etäosallistumisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään edellisen liittokokouksen päättämänä aikana tai kun Liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/3 Liiton jäsenyhdistyksistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

13§

Liittokokouksen kutsuu koolle Liiton hallitus vähintään yksi kuukausi (1 kk) ennen kokousta jäsenille kirjeitse, sähköpostilla tai muulla luotettavalla sähköisellä viestimellä lähetettävällä kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.

14§

Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuoritusten mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen kuitenkin niin, että Liiton hallituksen jäsen ei voi edustaa jäsenyhdistystään. Valtakirjat on toimitettava Liiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.
Julkisoikeudellisten yhteisöjen tai laitosten, oppilaitosten, opistojen, seurakuntien sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden yhteydessä toimivilla sekä ulkomailla toimivilla oikeuskelpoisilla naiskuoroilla ja naislauluyhtyeillä on liittokokouksessa käytettävissään yksi (1) ääni.
Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajohtajalla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa äänioikeus. Kannattaja- ja ainaiskannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Lisäksi hallituksen jäsenillä sekä Liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä.

15§

Liittokokouksen avaa Liiton puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt Liiton varapuheenjohtaja. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• esitetään Liiton toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta,
• esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
• määrätään palkkioiden ja korvausten sekä jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus alkaneeksi toimintavuodeksi,
• vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kahdelle vuodelle,
• vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio,
• päätetään Liiton kuulumisesta muihin yhdistyksiin ja järjestöihin,
• toimitetaan vuorovuosina Liiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaali,
• vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä alkavaksi toimintakaudeksi,
• toimitetaan hallituksen jäsenten vaali,
• valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varahenkilöä,
• valitaan Liiton taiteellinen johtaja
• käsitellään kokouskutsussa mainitut Liiton hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät muut asiat, jotka on ilmoitettu hallitukselle kirjallisesti vähintään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta.

HALLITUS

16§
Hallitus hoitaa liittokokoukselle vastuuvelvollisena sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvia tehtäviä sekä sen hoidettavaksi annettuja Liiton käytännön asioita ja toimeenpanee liittokokouksen päätökset.
Liiton hallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vähintään neljä (4) enintään kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä ovat vuorovuosina erovuorossa aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Taiteellisen johtajan toimikausi 2 vuotta, erovuorossa vuorovuosin samaan aikaan varapuheenjohtajan kanssa. Taiteellisella johtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Tarvittaessa hallitus kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta.
Taiteellinen johtaja yhdessä hallituksen kanssa nimittää vuosittain musiikkivaliokunnan, joka hoitaa hallitukselle vastuuvelvollisena sen hoidettavaksi annettuja tehtäviä. Taiteellinen johtaja toimii musiikkivaliokunnan puheenjohtajana, johon kuuluu vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) jäsentä. Liiton puheenjohtajalla tai hänen ollessaan estyneenä Liiton varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus musiikkivaliokunnan kokouksissa.

17§

Hallitus kokoontuu Liiton puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa. Osallistuminen hallituksen kokoukseen sähköisesti on mahdollista teknisen apuvälineen avulla.

18§

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalla on mainittu,
• vastata Liiton taloudesta ja kirjanpidosta,
• päättää kustannusohjelmaansa otettavien teosten valinnasta,
• hoitaa työnantajan ominaisuudessa Liittoon työsuhteessa olevia koskevat asiat sekä valvoa Liiton palveluksessa olevien toimihenkilöiden toimintaa ja vahvistaa näille tarvittavat toimintaohjeet,
• määritellä musiikkivaliokunnan ja työryhmien tehtävät,
• suunnitella Liiton pitkän tähtäimen toimintaa ja kehitystyötä,
• tiedottaa Liiton toiminnasta ja ajankohtaisista asioista,
• laatia varsinaiselle liittokokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle,
• laatia vuosittain Liiton toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esittää ne ja toiminnantarkastajien lausunto varsinaiselle liittokokoukselle,
• myöntää Liiton ansio- ja kunniamerkit sekä muut huomionosoitukset samoin kuin vahvistaa näitä ja Liiton laulumerkkejä koskevat vaatimukset ja säännöt
• hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet ja kutsua kunniajäsenet,
• päättää Liiton laulujuhlista, kilpailuista ja muista tilaisuuksista ja niiden ohjelmasta, johtajista ja muusta organisaatiosta.

LIITON MERKKIOHJESÄÄNNÖT

19§
Liiton merkeistä ja muista huomionosoituksista määrätään erillisissä Liiton hallituksen vahvistamissa merkkiohjesäännöissä ja laulumerkkien suoritussäännöissä.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

20§
Liiton nimen kirjoittaa Liiton puheenjohtaja tai Liiton varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman Liiton toimihenkilön kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS

21§
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään ennen helmikuun loppua toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajilla on kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta annettava lausuntonsa Liiton hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

22§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liittokokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ehdotusta kannattaa.

LIITON PURKAMINEN

23§
Liitto voidaan purkaa, jos toiminnan lopettamista kannattaa tätä tarkoitusta varten kutsutussa liittokokouksessa 5/6 enemmistö. Purkamispäätös on vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä ylimääräisessä liittokokouksessa vähintään samalla äänten enemmistöllä.
Jos Liitto purkautuu, sen varat luovutetaan käytettäväksi naiskuorotoiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän ylimääräisen liittokokouksen määräämällä tavalla.Suomen Naiskuoroliitto ry:n liittokokouksen hyväksymä 12.9.2020.