Vaalijärjestys

Suomen Naiskuoroliiton liittokokouksen äänestys- ja vaalijärjestys, sekä hallitusvaali

Liittokokouksessa noudatetaan yhdistyslakia, Suomen Naiskuoroliitto ry:n (SNKL) sääntöjä, tätä työjärjestystä sekä yleistä kokouskäytäntöä.

Suomen Naiskuoroliitto ry

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS, osa 1

 • Yleistä

Suomen Naiskuoroliitto ry:n, jäljempänä Liiton, liittokokouksissa noudatetaan yhdistyslakia ja Liiton sääntöjä. Äänestys- ja vaalijärjestyksen antaminen perustuu yhdistyslain 30 §:ään. Jos Liiton hallitus niin päättää, liittokokoukseen voi osallistua myös etänä, noudattaen lisäksi tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Tässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä

 • etäosallistuminen ja osallistuminen etänä tarkoittaa osallistumista Liiton kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
 • etäosallistuja tarkoittaa kokoukseen etänä osallistuvaa kokouksen osanottajaa

Liiton hallitus päättää etäosallistumiseen käytettävistä ohjelmistoista ja teknisistä ratkaisuista.

 • Etäosallistumisoikeus

Suomen Naiskuoroliitto ry:n säännöt 12 §: Etäosallistuminen ja äänestäminen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli Liiton hallitus niin päättää. Liiton hallitus päättää myös etäosallistumiseen käytettävistä kanavista ja muista käytännön järjestelyistä.

Etäosallistumismahdollisuudesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Kokousedustajan on ilmoitettava etäosallistumisestaan Liiton hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä.

Etäosallistuja voi kokouksen aikana osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen. Liiton hallitus voi kuitenkin päättää, että vaaleihin ja äänestyksiin voivat osallistua vain kokouspaikalla läsnä olevat kokousedustajat yhdistyksensä puolesta äänestysvaltakirjoillaan. Päätös voidaan tehdä myös koskemaan vain salaisia lippuäänestyksiä. Mikäli päätöksen etäosallistumisen käyttämisestä on tehnyt Liiton hallitus, liittokokous ei voi tehdä päätöstä äänioikeuden rajoittamisesta. Äänioikeuden rajoittamisesta ja rajoittamisen perusteista on ilmoitettava kokouskutsussa.

 • Kokouskutsut

Mahdollisuudesta osallistua etänä liittokokoukseen on ilmoitettava kokouskutsussa. Lisäksi kokouskutsussa on tällöin mainittava:

 • mikäli kokousedustajan on ilmoitettava etäosallistumisestaan määräaikaan mennessä
 • mikäli etäosallistujan on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa määräaikaan mennessä
 • mikäli etäosallistuvan kokousedustajan äänioikeuden käyttö on rajoitettua
 • etäosallistumiseen tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja tekniset ratkaisut.

 • Tarkemmat etäosallistumisohjeet

Liiton hallitus ilmoittaa etäosallistumiseen tarvittavat internet-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta niille kokous-edustajille, jotka ovat ilmoittaneet etäosallistumisestaan kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

 • Etäosallistujan vastuut

Etäosallistujan on

 • ilmoitettava etäosallistumisestaan kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä
 • ilmoitettava kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä sähköpostiosoite, jonka kautta etäosallistuja voi vastaanottaa sähköpostia myös kokouksen aikana
 • varmistettava, että hänellä on käytössään kokouskutsussa ilmoitetut laitteet, ohjelmis-tot ja tekniset ratkaisut
 • säilytettävä huolellisesti etäosallistumiseen tarvittavia internet-osoitteita ja salasanoja sekä estettävä niiden joutuminen ulkopuolisten tietoon.

Etäosallistuja on vastuussa omien laitteidensa ja ohjelmistojensa sekä oman sähköposti-osoitteensa ja tietoliikenneyhteytensä toiminnasta.

 • Kokousmenettely

Liittokokoukselle voidaan valita yksi tai useampi tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa liittokokouksen puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.

Liittokokoukseen etänä osallistuvien kokousedustajien osallistumisoikeudet on todennettava yhtä luotettavasti kuin kokouspaikalla läsnä olevien kokousedustajien osallistumisoikeudet.

Mikäli etäosallistujien oikeutta osallistua salaisina lippuäänestyksinä toimitettaviin vaaleihin ja äänestyksiin ei ole rajoitettu, ja mikäli vaalisalaisuuden säilymisen varmistamiseksi tai muusta syystä on tarpeen, Liiton hallitus tai liittokokous voi päättää, että myös kokouspaikalla henkilökohtaisesti läsnä olevat kokousedustajat äänestävät saman järjestelmän kautta kuin etäosallistujat. Liiton hallituksen on huolehdittava, että kokouspaikalla on käytettävissä äänestyksessä tarvittavia laitteita ja tarvikkeita.

Liittokokouksen työjärjestyksestä päätettäessä voidaan tarvittaessa myös päättää tarkemmin kokousmenettelystä, esimerkiksi puheenvuorojen pyytämisestä ja niiden käyttämisestä, sekä äänestys- ja vaalimenettelystä.

 • Teknisten häiriöiden vaikutukset

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos häiriö johtuu liittokokouksen järjestäjästä, liittokokous keskeytetään, kunnes yhteys on palautettu. Jos häiriön ei kuitenkaan voida todeta johtuvan liittokokouksen järjestäjästä, liittokokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua.

Teknisen häiriön sattuessa voidaan etäosallistumiseen tarvittavia internet-osoitteita, käyttäjä-tunnuksia ja salasanoja pakottavasta syystä vaihtaa. Samoin voidaan toimia, jos tarvittava internet-osoite, käyttäjätunnus tai salasana on joutunut tai sen epäillään joutuneen ulkopuoli-sen tietoon. Liittokokous keskeytetään vaihtoprosessin ajaksi. Ennen kuin liittokokousta voidaan jatkaa, etäosallistujille on ilmoitettava uudet osoitteet, käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heille on varattava kohtuullinen aika yhteyden palauttamiseen. Kun liittokokousta voidaan jälleen jatkaa, läsnäolijoiden osallistumisoikeus on todennettava uudelleen.

(Suomen Naiskuoroliiton liittokokous 22.5.2021)

HALLITUSVAALI - VAALIJÄRJESTYS, osa 2

1 § VAALITAPA

Suomen Naiskuoroliitto ry:n säännöt 16 §:

Liiton hallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on vuorovuosin erovuorossa. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa noudattaen tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

2 § ÄÄNIOIKEUS

Suomen Naiskuoroliitto ry:n säännöt 14 §:

Äänioikeus on Liiton kullakin varsinaisella jäsenyhdistyksellä. Kukin jäsenyhdistys voi valtuuttaa liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksen alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti, edellisen vuoden jäsenmaksusuorituksen mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksen äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen, kuitenkin niin, että Liiton hallituksen jäsen ei voi edustaa jäsenyhdistystään. Valtakirjat tulee toimittaa Liiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Julkisoikeudellisten yhteisöjen tai laitosten, oppilaitosten, opistojen, seurakuntien sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden yhteydessä toimivilla sekä ulkomailla toimivilla oikeuskelpoisilla naiskuoroilla ja naislauluyhtyeillä on liittokokouksessa käytettävissään yksi (1) ääni. Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajohtajalla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa äänioikeus, yksi (1) ääni. Kannattaja- ja ainaiskannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

3 § VAALIKELPOISUUS

Vaalikelpoinen ehdokas on kunkin varsinaisen jäsenyhdistyksen jäsen.

4 § VAALILUETTELO

Jäsenyhdistyksistä muodostuva jäsenluettelo toimii vaaliluettelona äänioikeutetuista yhdistyksistä. Äänioikeuden voi tarkistaa Liiton verkkosivuilla olevasta jäsenluettelosta.

5 § OIKAISUVAATIMUKSET

Jos jokin jäsenyhdistys katsoo jääneensä virheellisesti pois jäsenluettelosta, voi jäsenyhdistys tehdä oikaisuvaatimuksen ilmoittamalla asiasta Liiton toimiston sähköpostiin kaksi (2) viikkoa ennen pidettävää liittokokousta.

6 § EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN JA EHDOKASASIAKIRJA

Ehdokasasettelu avataan vähintään yksitoista (11) viikkoa ennen liittokokousta. Ehdokas täyttää ja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan, jolla hän asettuu ehdolle. Ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi ja yhteystiedot. Erillistä ehdolle asettajaa ei tarvita. Ehdokasasiakirja tulee toimittaa Liitolle sähköpostitse, viimeistään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta. Ehdokasasettelun käynnistämiseksi Liitto laatii tiedotteen, josta ilmenee vaalin aikataulu sekä ohjeet ehdokkaaksi asettumisesta. Vaalitiedote ja ehdokasasiakirja lähetetään sähköpostitse jäsenyhdistyksille ja ne ovat saatavilla myös Liiton verkkosivuilta.

7 § TOIMENPITEET VAALIN VALMISTELUSSA

Liitto tarkistaa sille määräajassa jätetyt ehdokasasiakirjat. Liitto toimittaa jäsenyhdistyksille ehdokasasettelun kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta.

8 § EHDOKKAIDEN MÄÄRÄN VERTAAMINEN VALITTAVIEN LUKUMÄÄRÄÄN

Ennen liittokokousta verrataan asettuneiden ehdokkaiden määrää valittavien lukumäärään. Jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, suoritetaan vaali. Jos ehdokkaita on yhtä paljon kuin täytettäviä paikkoja, liittokokous toteaa ehdolla olleiden henkilöiden tulleen valituiksi. Jos ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, voidaan ehdokasasettelu avata liittokokouksessa uudelleen. Vaali käydään tällöin kaikkien asetettujen ehdokkaiden kesken.

9 § VAALITOIMITUS

Äänestystilanteessa äänestyslippuun merkitään liittokokouksessa annetun ohjeistuksen mukainen merkintä. Mikäli käytetään sähköistä äänestystä, Liitto toimittaa äänestystä koskevat ohjeet kokousedustajille heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin.

10 § ÄÄNTEN LASKEMINEN

Kokouksen ääntenlaskijat laskevat kaikki äänestysliput ja merkitsevät niiden lukumäärän pitämäänsä vaalipöytäkirjaan. Kaikki ehdokkaat järjestetään äänimääriensä mukaiseen suuruusjärjestykseen. Saman äänimäärän saaneiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Tämän jälkeen todetaan valituksi tulleen suurimman äänimäärän saaneesta ehdokkaasta alkaen se määrä ehdokkaita, joka vaalissa on ollut valittavana.

11 § ÄÄNTENLASKENTAPÖYTÄKIRJA

Ääntenlaskennasta tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava valitut henkilöt ja varahenkilöluettelo. Pöytäkirjaan on liitettävä kaikki vaalien tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat. Ääntenlaskijat allekirjoittavat pöytäkirjan. Kaikki vaalia koskevat asiakirjat sijoitetaan Liiton arkistoon. Äänestysliput säilytetään suljetussa kirjekuoressa kolme (3) kuukautta liittokokouksen jälkeen. Vaalin tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat ja ääntenlaskentapöytäkirja arkistoidaan pöytäkirjan liitteenä Liiton pysyvään arkistoon.

12 § VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

Vaalin tulos vahvistetaan välittömästi varsinaisessa liittokokouksessa.

(Suomen Naiskuoroliiton liittokokous 21.5.2022)